OSGB Hizmetleri

*Rehberlik ve Danışmanlık

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak, işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılması planlanan değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunulmasıdır.

*Risk Değerlendirmesi

Risk değerlendirmesi yapılmasını sağlamak; gerekli çalışmaları planlayarak alınması gereken sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunmak ve bunların takibini yapmak.

*Çalışma Ortamı Gözetimi

Çalışma ortamını gözlemlemek, işyerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçümleri planlamak ve uygulanmasının kontrolünü sağlamak.

İşyerinde kaza, yangın veya patlamaların önlenmesi için mevzuata uygun çalışmalar yapmak ve bu uygulamaları takip etmek; doğal afet, kaza, yangın veya patlama gibi durumlar için acil durum planlarının hazırlanmasını sağlamak, periyodik olarak eğitimleri ve tatbikatları yaptırmak, acil durum planı doğrultusunda hareket edilmesini sağlamak.

*Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

İlgili mevzuata uygun olarak İş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini planlamak ve uygulamak.

Çalışma ortamı gözlemi ile ilgili çalışmaları kaydetmek ve yıllık değerlendirme raporunu işyeri hekimi ile işbirliği yaparak hazırlamak.

*İlgili Birimlerle İşbirliği

İşyeri hekimi ile işbirliği içerisinde iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, tehlikeli olayların tekrarlanmaması için inceleme ve araştırma yapıp gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak.

İşyeri hekimi ile işbirliği içerisinde yıllık çalışma planını hazırlamak.